Partiprogram

 

Vetlanda Framåtanda, ditt lokala parti, kommer även i fortsättningen att lyssna på medborgarna i Vetlanda kommun. VF finns för medborgarna. Har du frågor, kontakta: info@vetlandaframatanda.se

 Gruppmöte:5 okt, 26 okt, 30 nov,  KF-salen 18:30.                                                                     

10-års firande Vetlanda Framåtanda firar detta 2021 beronde på Convid-19...

Partiprogram 2018...


Partiprogrammet inför valet 2018

Ladda ned det här >>>>> (8 sid)

 

Vetlanda Framåtanda (VF)

VF är ditt lokala parti och tillhör varken vänster- eller högerblocket och styrs därmed inte av pekpinnar från något block eller riksdagsparti.

 

I denna folder ger vi en summering av vad VF gjort hittills och vad VF vill göra i framtiden.

VF kommer att fortsätta arbetet med att utveckla politiken och den lokala demokratin i Vetlanda kommun.

 

VF är det jordnära partiet som tar tag i dina frågor i vardagen. I VF:s arbetssätt är lyssnandet och närheten till människorna viktigast.


VF tar därefter, utan omfattande byråkrati, ställning genom att väga för och nackdelar mot varandra. Vi vågar ifrågasätta, det finns oftast flera möjligheter att lösa angelägna samhällsfrågor.

 

Ett sådant exempel är VF och Bäcksedabornas förslag att ta fram bättre alternativ vid lokalisering av förskola  i södra Vetlanda. En placering vid  Mela Kvarn i dess värdefulla natur- kulturmiljö skulle samtidigt åsamka skattebetalarna helt onödiga merkostnader till mångmiljonbelopp.


Valresultat 2010 och2014

Folkets förtroende för VF:s politik

har gett följande valresultat:

2010: 13,4 % (3:e största parti i kommunen)

2014: 21,2 % (näst största parti i kommunen)


VF visar hur viktigt det är att de kommunala besluten fattas med stöd av erfarenhet, kompetens och smidighet. Partiet har under 2010-talet blivit en värdefull och nyttig injektion i Vetlandas kommunala politik och är nu beredd för att kunna ta ännu ett steg in i framtidens Vetlanda.

 

Politikerledning

Redan i valet 2010 erhöll VF posten som oppositionsråd och 2014 års val blev för VF

en ännu större framgång, vilket innebär att vi

under innevarande mandatperiod sitter i

kommunens styrande regering.

 

VF har nu bl.a. poster som kommunalråd,

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, och

ordföranderollen i kommunfullmäktige.

I samband med skiftet i kommunregeringen år 2014/2015 minskade VF antalet kommunalråd

från tre till två, helt enligt VF:s löfte inför valet 2014.


Detta medförde en kostnadsbesparing för den politiska ledningen med mer än en halv miljon kronor.

Dessa pengar har istället kunnat användas till mer angelägna behov inom vård, skola och omsorg.

 

VF har energiskt och offensivt arbetat med viktiga förändringar och förbättringar i hela kommunen.


Ökad trygghet och polisnärvaro

VF ingav under förra mandatperioden en motion till kommunfullmäktige med krav på att kommunen ska verka för fler synliga poliser i Vetlanda, samt ett bibehållande av polishuset. Det borde ligga i samtligas intresse att konsekvent och kraftfullt

verka för synlig polis.Då motionen skulle behandlas i kommunfullmäktige röstade de då styrande partierna ned vår motion.

VF har under detta år lyckats i vårt engagemang

för att få fler synliga poliser till Vetlanda och ett

bättre nyttjande av det tidigare nedläggningshotade polishuset.


Stad och landsbygd

VF har brutit den centraliseringsiver som tidigare kommunregeringar bedrivit. VF kan med tydlighet i handling påvisa en helt nödvändig politisk kursändring. I de kommunala besluten har VF konsekvent vägt in ett helhetstänkande för att förbättra samspelet mellan stad och landsbygd.


För att främja landsbygdsutveckling har VF motionerat om att inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare. Kommunfullmäktige har bifallit VF:s motion och tjänsten är numera tillsatt. I arbetsuppgifterna ingår

att söka bidrag från olika håll såsom EU, olika fonder, och andra finansiärer.VF har även fått kommunfullmäktiges bifall till att anordna en särskild landsbygdsvecka för att på så sätt marknadsföra landsbygdens möjligheter med lyckade företagssatsningar, handelsetableringar, och projekt med ungdomsbostäder bland många andra intressanta satsningar.

 

Landsbygdsveckan ska leda till ökat engagemang och stödja att ”Hela kommunen ska leva”. Vetlanda blev år 1986 utsedd till Årets landsbygdskommun och en utmaning framöver kan vara att bli den första kommunen i Sverige att få utmärkelsen en gång till!


I kommunens utvecklingsplan redovisas

möjligheter till ökat bostadsbyggande inom

det så kallade LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära områden).


Fiberutbyggnad pågår inte bara i centralorten

och kommunens större orter då flera projekt på landsbygden efter kommunalt engagemang kunnat erhålla statligt stöd.


VF prioriterar bredbandsfrågor och fiberutbyggnad för att möta dagens och framtidens teknik. VF har via det kommunala energibolaget, Njudung Energi, avsatt

15 miljoner kronor årligen under de tre kommande

åren för att underlätta fiberutbyggnad på landsbygden.


Barn och Utbildning

VF har säkrat att kommunen ska ha två högstadieskolor, Landsbro skola och

Withalaskolan i Vetlanda.

 

Driftunderhållet vid våra skolanläggningar var vid

VF:s tillträde kraftigt eftersatt vilket medfört en kapitalförstöring av stora mått. En sådan politik är inte ansvarsfull varför VF tog tag i problematiken och satsar på ökade underhållsanslag.

 

VF säkerställer genom anslag på 250 miljoner kronor nödvändig upprustning och tillbyggnad av Mogärdeskolan, ny och ombyggnader av Withalaskolan och Landsbros skola.

 

Anslagen för nya förskolor har kraftigt höjts för att möta efterfrågan och framtida behov. Under VF:s tid i kommunpolitiken har stora investeringar i förskolor skett på flera orter. Utöver de i centralorten har uppförts nya enheter i Bäckseda, Holsbybrunn, Ekenässjön, Kvillsfors, Landsbro och Björköby.Under VF:s regeringstid har driftanslagen till barn och utbildningsnämnden ökats med 70 miljoner kronor.

VF värnar om de små skolorna. Redan i opposition åren 2011-2014 kämpade VF för fortsatt skolverksamhet på landsbygden.


Det fanns till och med ett förslag från den då styrande regeringskonstellationen att utreda nedläggning av Björköby skola. Barnen skulle istället skjutsats till Ekenässjön. VF lyckades emellertid förpassa denna fortsatta nedläggningshysteri till papperskorgen.

 

Musikskolan är betydelsefull och VF säkerställer fortsatt verksamhet i ändamålsenliga lokaler.


I valet 2014 lovade VF att stoppa skolnedläggningar. Om elevunderlagen sviktar finns andra alternativ att tillgå genom ändringar i t.ex. upptagningsområdena. Sådana justeringar har VF i regeringsposition även sett till att genomföra.


Särskilt glädjande utveckling ser vi i Björköby där elevunderlaget istället för befarad minskning kraftigt ökat varvid vi anslagit medel till angelägna investeringar. Björköby är ett praktexempel som visar hur en liten ort med skola kan utvecklas

istället för att avvecklas.


VF som parti har fastslagit att ”Hela Vetlanda kommun ska leva” och med en politisk vilja kan detta motto framgångsrikt säkerställas.VF har lämnat in motion om mera flexibel barnomsorg och fick i kommunfullmäktige hundraprocentigt bifall till densamma. Sådana åtgärder kan effektivt minska på investeringsbehoven i nya förskolor.

 

VF anser att valfrihet ska råda och föräldrar som dessutom under barnens första år själva önskar ta hand om sina barn inom så kallade pedagogisk omsorg (familjedaghem) ska uppmuntras.


Effekterna av motionen har ännu inte utvärderats men en uppföljning av vidtagna åtgärder har aktualiserats.

För att få mer behörig personal inom förskolorna har

VF ingivit en motion om att anställa barnskötare med möjligheten att dessa senare ska kunna vidareutbildas till förskollärare. Motionen har ännu ej behandlats i barn och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.


Övriga ungdomssatsningar

Entreprenörskap vid gymnasiet skall fortsatt uppmuntras då det är viktigt att lära sig mer om företagandet och dess villkor. VF föreslår särskilda kampanjer tillsammans med företagen för att lättare kunna få tillbaka ungdomar.


En ökad återflyttning kan ske genom samordnad rekrytering kommun/företag.Hemvändardagar skall anordnas för att med ungdomar som ”draglok” lösa arbetskraftsbehovet.

 

Lärlings och praktikplatser ska skapas för att snabbare få unga människor in i arbetslivet.

 

Kommunen ska tillsammans med föreningsliv och företag återstarta den tidigare så populära och publikdragande Vetlandakarnevalen som förväntas bli ett årligt inslag i Vetlanda. Detta kommer att främja såväl trivsel som handeln i Vetlanda.

 


Ungdomars önskemål om särskild skatepark har medfört att en placering av den äntligen fått sin lösning. I kommunens budget har del av finansiering medtagits.


Med stöd av regionala medel ordnas

sommaraktiviteter för barn och ungdomar.


VF uppmuntrar föreningar som i sin ungdomsverksamhet ordnar aktiviteter som

främjar drogfria miljöer med ett särskilt stipendie.


Vård och omsorg

VF har ifrågasatt och motverkat förslag som medför minskningar av antalet boendeplatser inom vården eftersom behoven med självklarhet istället kommer att öka i takt med stigande åldrar. Påståenden om att vårdplatser kan läggas i ”malpåse” för att på så sätt minska kostnader är inte acceptabelt eftersom det istället finns behov av ännu fler boendeplatser.


Resurstilldelningen gäller även hemtjänst som gör

det möjligt för de äldre att kunna bo kvar i det eget hem så länge som möjligt.

 

Under VF:s tid i sittande kommunregering har vi i driftbudgeten prioriterat och fördelat ca 80 miljoner kronor extra till angelägna satsningar inom vård och omsorg. Detta har kunnat ske efter en omfördelning av pengar men även genom prioritering av de statliga pengar som tilldelats kommunen.

 

VF har säkerställt att Kvarngårdens äldreboende hösten 2018 återgår i kommunal drift.


Inom funktionshinderomsorgen har boendet på Falken i Vetlanda skapats med inriktning mot socialpsykiatrin. Alltfler personer drabbas av demensproblem vilket innebär påfrestningar för anhöriga. VF har därför genom gratistransporter till dagverksamhet kunnat avlasta i det egna boendet samtidigt som de dementdrabbade kan erhålla välbehövligt stöd.


Försäkringskassans nya bedömningar av personlig assistans, LSS, har medfört kraftiga kostnadsökningar för Vetlanda kommun. I flera fall har kommunen utifrån rådande platsbrist nödgats köpa externa platser, vilket inneburit stora extra kostnader.


Målet inom socialnämndens verksamhet är att förebygga behoven inom försörjningsstöd genom att med rimliga insatser ge individer möjlighet till arbete och egen försörjning. Vetlanda kommun kan uppvisa ett gott resultat och framstår som ett föredöme i förhållande till övriga nära liggande kommuner.

 

Staten (Försäkringskassan) och Regionen i Jönköping måste vara med och ta ansvar när arbetsuppgifter och kostnader kraftigt belastat vård-och omsorgsnämndens budget.

 

Kortidsboendeplatser frigörs hösten 2018 vid Norrgårdens äldreboende genom en flytt av kommunens bemanningscenter.

 

VF stöder de stimulansåtgärder och aktivitetsinsatser som Projekt Höstlöven gör för de äldre vid våra olika vårdboenden.I investeringsbudgeten har vi tagit beslut om 36 nya platser inom särskilt boende för äldre.

 

Föreningsliv/ Kultur

VF har varit pådrivande i frågan om höjda förenings-och kulturbidrag för att dessa bättre ska harmoniera med angränsande kommuners villkor.


Gruvmuseet i Ädelfors och arkivet på

Vetlanda museum har äntligen totalrenoverats.


I syfte att begränsa kostnaderna för Bad och Gym

har kommunen återtagit verksamheten från en

privat aktör. Åtgärden ger kommunen

en årlig besparing av 1,6 – 1,8 miljoner kronor.

 

Vid Vetlanda Bibliotek har införts ett självscanningsystem som ger kunderna

möjligheter erhålla bättre service.

 

Eftersom kommunens ekonomi inte ger utrymme för satsning på kulturhus/kulturlokaler har VF istället motionerat om alternativa lösningar.


Teknisk verksamhet/Planfrågor/ Bostadsbyggande/Näringslivssatsningar

VF har tillsammans med regeringsparten (S) motionerat om gratis parkering och

införandet av P-skiva i Vetlanda stad.

Vår motion bifölls i kommunfullmäktige

och ger bättre förutsättningar för parkering och handelslivet i Vetlanda.

 

Smärre korrigeringar i regelsystemet för P-skivans användning har beslutats utifrån de synpunkter som kommit oss tillhanda från såväl handlare som kunder.

Förändringarna genomförs hösten 2018.


På plansidan har antalet befattningshavare utökats

för att snabbare kunna få fram planer som ger oss utbyggnadsmöjligheter och tillväxt.


Bostadsbyggandet har ökat kraftigt och de privata aktörerna tillsammans med det kommunägda bostadsbolaget Witalabostäder har uppfört bostäder i bl.a. kvarteren Ärlan ,Falken och Mogärde.


Planläggning är även klar för omfattande ny bebyggelse i kvarteret Vildvinet.

 

Även utanför centralorten bygger Witalabostäder nya lägenheter t.ex. i Ekenässjön.

 

Viktiga satsningar har gjorts av privata aktörer för att främja näringslivets utveckling. Även inom detta område har kommunens bolag, Vetlanda Industrilokaler, hjälpt till för att främja positiv utveckling och nyetableringar.

 

Nya lokaler har färdigställts i kvarteren Muttern, Tomasängen och Trucken. I kvarteret Trucken har bolaget köpt mark och byggnader av SAPA för det överkomliga priset av 1 kr.

 

Bolaget har även köpt ett större intilliggande område i kvarteret Trucken där ett helt nytt bolag , f.d. Uddeholm, för närvarande bygger egen helt ny anläggning inom stålbranschen.

 

Vid Hammargatan i Vetlanda har nya industrilokaler uppförts för två företag och i Landsbro pågår planeringen för en större industribyggnation.

 

Ekonomi/prioriteringar

VF:s ekonomihantering har präglats av ansvarsfull hantering av skattemedel med offensiva satsningar som saknar motstycke i alla tidigare kommunala budgetar.


VF har konsekvent såväl i opposition som i regeringsposition hävdat nödvändigheten av att prioritera medelstilldelningen så att resurser främst tillfaller vård, skola och omsorg.


Egen personal/ anlitande av konsulter

VF har motionerat om en begränsning av anlitandet av utomstående konsulter då det känns betydligt viktigare att uppmuntra vår egen personal eftersom erfarenhet och kompetens oftast redan finns i den egna organisationen.


Upphandlingsfrågor

VF tog redan i maj 2011 initiativet till ökad kommunal upphandling med inriktning på närproducerade livsmedel. De kommunala partierna, med undantag av (C) och (S), hörsammade VF:s inbjudan. I konferensen redovisade inköpschefen från Laholms kommun hur man trots svårigheter, framgångsrikt kan lyckas med denna typ av upphandling.


I samband med vår senaste livsmedelsupphandling gav VF:s kamp om inköp av närproducerat kött önskat resultat. Allt kött till våra förskolor, skolor och äldreboenden är närproducerat och det faktiska resultatet av den lokala upphandlingen ger oss t.o.m. en lägre total inköpskostnad än tidigare upphandlingar.


Dessutom är kvalitén avsevärt bättre och man ska alltid komma ihåg att en vara sällan blir bättre av att fraktas lång väg vilket dessutom ur miljösynpunkt är förkastligt.


VF står för kraftfulla ageranden för att behålla statlig verksamhet i Vetlanda kommun. VF har framgångsrikt verkat för att Skattekontoret i Vetlanda finns kvar.

 

Kommunalrådet har deltagit i uppvaktning hos generaldirektören i Solna. Skogsstyrelsen aktualiserade omorganisation varvid vårt kontor i Vetlanda hotades av nedläggning. VF lyckades dock med tunga argument övertala de beslutande i frågan

varefter vi även kunnat ordna nya ändamålsenliga lokaler.

 

Vi fortsätter vår kamp för att få tillbaka lantmäteriverksamhet i Vetlanda.


Trafik

Ansvaret för tåg och busstrafik ligger efter skatteväxling på Region Jönköping och Länstrafiken. Trots genomförd skatteväxling utförs inte trafiken på ett tillfredsställande sätt och tågtrafiken är allt som oftast inställd mellan Vetlanda och Nässjö.

 

VF har protesterat hos Regionens TIM-nämnd (Trafik Infrastruktur och Miljö).

 

Under det gångna året aviserade länstrafiken indragning av två busslinjer som skulle drabba vår landsbygdstrafik. Kommunen har tvingats att köpa fortsatt trafik med betydande merkostnad. Fortsatt busstrafik är så pass viktig att VF till en totalkostnad av 1,2 miljoner kronor har räddat linjerna till och från orterna Skirö och Ramkvilla.


Vetlanda kommun har tillsammans med Nässjö kommun ställt sig villig att åt staten förskottera kommunala medel för en angelägen upprustning och elektrifiering av det järnvägsnät som berör våra kommuner och framtida tågförsörjning och förhoppningen är att inom kort nå fram till ett

positivt beslut.
Som ni har kunnat läsa i denna folder

har mycket uträttats under den tid som

VETLANDA FRAMÅTANDA engagerat sig i kommunalpolitiken och nu tar VF nya tag

inför årets viktigaste val den 9 september!


VF:s strävan är att även under den kommande mandatperioden engagerat lyssna och verka för de frågor som närmast berör medborgarna i Vetlanda kommun. Med Framåtanda och positivt tänkande kommer vi att leda kommunen in i 2020–talet och

göra vår fina kommun än mera attraktiv!


www.vetlandaframatanda.se

info@vetlandaframatanda.se


VF = Ditt lokala parti... 


Vetlanda Framåtanda (VF) inför 2018

Det lokala partiet i Vetlanda kommun


Den nya folder från Vetlanda Framåtanda (VF) inför valet 2018,

till kommunens samtliga hushåll, vill redovisa vad vi gjort under vår

tid i Vetlanda politiken och vad vi vill göra framår.


Valet till kommunfullmäktige i september 2014

Inför valet skickade VF ut sitt partiprogram och kunde därefter glädjande konstatera att vårt lokala parti vann stort gehör. VF blev valets stora segrare då vi erhöll mer än 21 % av rösterna.. VF är därmed kommunens näst största parti och styr nu tillsammans med (S) Vetlanda kommun.


Vi hoppas så klart att kommunens invånare tittar in i vårt partiprogran inför valet 2018. Här redovisas ett lokalt parti som inte styrs av block eller riksdagspolitik.


Du som känner för vår politik och är

intresserad att vara med och påverka politiken

i Vetlanda kommun kan höra av

dig genom att kontakta oss.


         info@vetlandaframatanda.se


Vår strävan är att även under kommande år verka för en

fortsatt positiv utveckling och framåtanda som gör

hela vår kommun ännu mera attraktiv!


Kommunfullmäktige:Jan Johansson, Lars Brihall, Lola Frödeberg, Malin Brihall, Roger Eriksson, Maria Brihall, Tommy Glans,

Monica Högberg

Ersättare: Inge Bengtsson, Petra Brannestam, Niklas Hugosson, Cathrine LöfstedtKommunstyrelsen: 2:e Vice Ordförande Jan Johansson,

Lars Brihall, Lola Frödeberg

Ersättare:

Tommy Glans, Claes Sjöberg


Barn & Utbildning:

2:e Vice Ordförande Patrik Karlsson, Malin Brihall

Ersättare:

Anna Sognfur


Kultur & Fritid:

2:e Vice Ordförande Maria Brihall, Petra Brannestam


Miljö & Bygg:

2:e Vice Ordförande Roger Eriksson, Robert Selhorst


Socialnämnden: 

Tommy Glans

Ersättare:

Cathrine Löfstedt


Tekniska:

2:e Vice Ordförande: Bruno Pilåsen, Claes Sjöberg 

Ersättare:

Johan Gustafsson


Valberedning:

Vice Ordförande Lars Brihall 

Ersättar: Tommy Glans


Valnämnden:

Christina Liljerås


Vård & Omsorg:

2:e Vice Ordförande Cecilia Rylander, Birgitta Glans

Ersättare: Lola Frödeberg


Kommundelsråd:

Alseda: Patrik Karlsson

Björkö: Tommy Glans

Bäckaby: Bernt Andersson

Vetlanda-Bäckseda: Lars-Inge Lundgren

Ökna-Karlstorp: Lola Frödeberg, Roger Eriksson

Korsberga: Robert Selhorst

Lannaskede: Bruno Pilhagen

Nye: Thomas Thylén

Revisionen: Anneli Thylén

Politiker för arbetsutskott och kommunala
bolag finns på kommunens hemsida.
Länk finns här. Kolla här>>>l
Att kopiera för eget bruk är helt OK  2015 Vetlanda framatanda.se    info@vetlandaframatanda.se   web@vetlandaframatanda.se